Privacy Policy

Naam en contactpersoon van de verantwoordelijke persoon volgens artikel 4 lid 7 AVG:

BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG
Nordhäuser Straße 2
99765 Heringen
Tel .: +49 36333 6660
E-mail: infobeta-mb.de
Web: www.beta-mb.de

Gegevensbescherming:
BETA Maschinenbau GmbH & Co. KG
André Koehn
Nordhäuser Straße 2
99765 Heringen
Tel .: +49 36333 6660
E-mail: infobeta-mb.de
 

Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die u verstrekt te beschermen en om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gebruiken wij de uiterste zorg en de modernste beveiligingsnormen om maximale bescherming van uw persoonlijke informatie te garanderen.

Als privébedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de voorschriften van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gegevensbeschermingsregels worden gerespecteerd, zowel door ons als door onze externe serviceproviders.

Definities

De wet schrijft voor dat persoonsgegevens rechtmatig worden verwerkt, te goeder trouw en op een begrijpelijke manier voor de betrokkene ( "legaliteit, verwerking in goed vertrouwen, transparantie"). Om dit te garanderen, informeren we u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in deze privacyverklaring worden gebruikt:

1. Persoonlijke gegevens
"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "de betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder door middel van overdracht aan een identificatie, zoals een naam, kunnen worden geïdentificeerd met een identificatienummer, locatiegegevens, om een online-id of aan een of meer speciale functies die de fysieke weerspiegelen , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

2. Verwerking
is "verwerking" van elke, al dan niet met behulp van geautomatiseerde processen, een specifieke actie of een dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, opslag, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen het gebruik, de openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, matching of linking, beperking, wissing of vernietiging.

3. Beperking van verwerking
"Beperking van verwerking" is het markeren van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen met het doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

4. Profilering
"Profiling": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon te evalueren, met name de aspecten die verband houden met prestaties op het werk, de economische situatie, gezondheid, om persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering
"Pseudoniemen" is de verwerking van persoonsgegevens op een manier die persoonsgegevens niet meer kan worden toegewezen aan een bepaald onderwerp zonder de hulp van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart worden gehouden en technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat persoonlijke Gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

6. Bestandssysteem
"Bestandensysteem": elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is op basis van specifieke criteria, ongeacht of die verzameling gecentraliseerd, gedecentraliseerd is of georganiseerd is in functie van functionele of geografische overwegingen.

7. Verantwoordelijk
"Verantwoordelijke persoon": natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, lichaam of lichaam die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken; het doel en de middelen voor de verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria worden benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten kan worden verstrekt.

8. Processor
"Bewerker" betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare autoriteit, orgaan of lichaam die persoonsgegevens namens de voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt.

9. Ontvanger
"Afnemer": elke natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere entiteit aan wie persoonlijke gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het is met haar aan een derde partij of niet. Autoriteiten die op grond van EU- of nationale wetgeving persoonsgegevens mogen ontvangen in verband met een bepaalde missie, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van dergelijke gegevens door de genoemde autoriteiten geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

10. Derde
"Derden" is een natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie om de persoonlijke gegevens op het apparaat of een ander lichaam, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de processor en de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn te verwerken.

11. Toestemming
A "toestemming" van de betrokkene, een van de specifieke geval vrijwillig geïnformeerd wijze en ondubbelzinnig gegeven intentieverklaring in de vorm van een verklaring of een ander herkenbaar bevestigende handeling waardoor de persoon dat ze betrokken zijn bij de verwerking van het te begrijpen persoonlijke gegevens.

Wettigheid van verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen geoorloofd als er een wettelijke basis voor verwerking bestaat. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan, overeenkomstig artikel 6, lid 1,
lit. a - f DSGVO in het bijzonder:

a. De betrokkene heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van de persoonsgegevens die hem betreffen voor een of meer specifieke doeleinden;
b. verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst is, de contractant is de persoon, of de uitvoering van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene verricht;
c. de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is gedelegeerd;
f. de verwerking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van de controller of een derde partij, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, overheersen, vooral als het afkomstig is van de betrokkene een kind te beschermen.

Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder informeren we over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn z. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of met behulp van een contactformulier, zullen de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoon- / faxnummers, indien van toepassing) door ons worden opgeslagen om uw vragen te beantwoorden , We verwijderen de gegevens in dit verband nadat de opslag niet langer nodig is, of de verwerking is beperkt als er wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van de website, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins ons informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om u te informeren over onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. DSGVO):

- IP-adres
- Datum en tijdstip van het verzoek
- Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van de vereiste (concrete pagina)
- Toegangsstatus / HTTP-statuscode
- elke verzonden hoeveelheid gegevens
- Website waarvan het verzoek afkomstig is
- Browser
- Besturingssysteem en de interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

Gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen, die zijn toegewezen aan de browser die u gebruikt en die bepaalde informatie verstrekken aan de instantie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen naar uw computer verzenden. Ze dienen om het internetaanbod gebruikersvriendelijker en effectiever te maken.

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en werking hieronder worden uitgelegd:
- Tijdelijke cookies (a.)
- Persistente cookies (zie b.)

a. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de algemene sessie. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

b. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk gewenst moment in de beveiligingsinstellingen van uw browser verwijderen.

c. U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen en
z. B. afwijzing van de acceptatie van cookies van derden of alle cookies. Undertow. "Cookies van derden" zijn cookies die zijn ingesteld door een derde partij en dus niet door de daadwerkelijke website waarop u zich momenteel bevindt. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies u mogelijk niet in staat stelt om alle functies van deze website te gebruiken.

d. We gebruiken cookies om u te identificeren voor vervolgbezoeken als u een account bij ons hebt. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.

Meer functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website, bieden we verschillende diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Om dit te doen, zult u over het algemeen andere persoonlijke informatie moeten verstrekken die wij gebruiken om de dienst te verlenen en waarvoor de bovengenoemde gegevensverwerkingsprincipes van toepassing zijn.

(2) Gedeeltelijk gebruiken wij om uw gegevens van externe serviceproviders te verwerken. Deze zijn zorgvuldig geselecteerd en in opdracht van ons gemaakt, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig geïnspecteerd.

(3) Verder kunnen we uw persoonlijke gegevens aan derden bekendmaken als actiedeelnemingen, wedstrijden, contracten of vergelijkbare diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Raadpleeg voor meer informatie uw persoonlijke gegevens of hieronder in de beschrijving van de aanbieding.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), informeren wij u over de gevolgen van deze omstandigheid in de beschrijving van het aanbod.

Kinderen

Ons aanbod is eigenlijk voor volwassenen. Personen onder de 18 jaar mogen niet zonder toestemming van ouders of verzorgers om persoonlijke gegevens aan ons verstrekt.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van toestemming
Als de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op een gegeven toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.
Voor de uitoefening van het herroepingsrecht, kunt u altijd contact met ons opnemen.

(2) Recht op bevestiging
U hebt het recht om de verantwoordelijke persoon te vragen om te bevestigen dat wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt op elk gewenst moment een bevestiging aanvragen via de bovenstaande contactgegevens.

(3) Recht op informatie
Als persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u op elk gewenst moment informatie over deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie opvragen:

a. de verwerkingsdoeleinden;
b. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
c. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
d. indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur;
e. het bestaan van een recht ertoe om gegevens of beperking van de bewerking door de controller of het recht van beroep tegen deze verwerking te verwijderen;
f. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
g. als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens;
h. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4 DSGVO en - althans in dat geval - betekenisvolle informaties betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde land of een internationale organisatie, heb je het recht om te worden geïnformeerd over de nodige garanties in overeenstemming met artikel 46 DSGVO in verband met de indiening. We verstrekken een kopie van de persoonlijke gegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor eventuele extra exemplaren die u opvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van de administratieve kosten. Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, moet de informatie worden verstrekt in een standaard elektronisch formaat, tenzij anders vermeld. Het recht om een kopie te ontvangen krachtens lid 3 heeft geen gevolgen voor de rechten en vrijheden van anderen.

(4) Recht op rectificatie
U hebt het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste persoonlijke gegevens betreffende u te eisen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, inclusief door middel van een aanvullende verklaring.

(5) Recht op annulering ("recht om te worden vergeten")
U hebt het recht om de persoon die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te laten verwijderen en wij zijn verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties van toepassing is:

a. De persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
b. De betrokkene onttrekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en mist een andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
c. Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG maakt de betrokkene bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen gegronde redenen voor verwerking, of de betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, AVG.
d. De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
e. Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
f. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig lid 1 moet worden gewist, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, neemt hij passende, ook technische, maatregelen om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren. om te informeren dat een getroffen persoon heeft verzocht om alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen.

Het recht om te annuleren ("recht om te worden vergeten") bestaat niet als de verwerking vereist is:

- het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uitoefenen;
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag is gedelegeerd aan de voor de verwerking verantwoordelijke;
- om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid, overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, AVG;
- voor archiveringsdoeleinden van openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, AVG, wanneer de in lid 1 bedoelde wet de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking waarschijnlijk onmogelijk of ernstig kan beïnvloeden, of
- om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

(6) Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als een van de volgende voorwaarden van toepassing is:

a. de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke toelaat om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
b. de verwerking is onwettig en de betrokkene weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
c. de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene vereist dat deze beweringen doet, rechtszaken uitoefent of verdedigt, of
d. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG, zolang niet zeker is dat de verantwoordelijke redenen van de verantwoordelijke persoon voorrang hebben boven die van de persoon in kwestie.

Als de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden, zullen deze persoonlijke gegevens alleen worden opgeslagen met toestemming van de betrokkene of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

Om gebruik te kunnen maken van het recht om de verwerking te beperken, kan de betrokkene op elk moment contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

(7) Recht op gegevensportabiliteit
U hebt het recht om persoonlijke gegevens over die u ons hebt verstrekt om in een gestructureerd, consistent en machine-leesbaar formaat, en je hebt het recht om deze informatie een andere lading, zonder gehinderd te worden door degenen die verantwoordelijk zijn, die de persoonsgegevens verstrekt moesten worden verzonden, op voorwaarde dat:

a. de verwerking is gebaseerd op een toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b) AVG, en

b. de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij het gebruik van het recht op gegevensportabiliteit in overeenstemming met lid 1, hebt u het recht om te verkrijgen dat de persoonlijke gegevens rechtstreeks van de ene controller naar de andere worden verzonden, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht op annulering (het recht om te worden vergeten). Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

(8) Recht van verzet
U hebt het recht om, om redenen van uw eigen specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig artikel 6 (1) (e) of (f) van de AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De persoon die verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens niet meer te verwerken, tenzij zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen tegen, of de verwerking is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims kunnen aantonen.

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot u met het doel van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar hebt tegen de verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens voor deze doeleinden niet meer worden verwerkt.

Met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, kunt u uw recht om bezwaar aan te tekenen, uitvoeren via geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

U hebt het recht om, om redenen van uw eigen specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens betreffende u voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, tenzij: de verwerking is noodzakelijk om een taak van openbaar belang te vervullen.

Het recht op bezwaar kan op elk moment worden uitgeoefend door contact op te nemen met de respectieve verantwoordelijke persoon.

(9) Geautomatiseerde beslissingen van geval tot geval, inclusief profilering
U heeft het recht, niet een uitsluitend op een geautomatiseerde - met inbegrip van profilering - tot onderwerp gebaseerde beslissing die zich zal ontvouwen via juridische gevolgen of ernstig wordt op een soortgelijke manier. Dit is niet van toepassing als de beslissing:

a. noodzakelijk voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking,

b. , Is geautoriseerd door de wetten van de Unie of de lidstaten, die onderhevig is aan laden en deze wetgeving adequate maatregelen te nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene of waarborgen bevat

c. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verantwoordelijke neemt passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te garanderen, met inbegrip van ten minste het recht op het verkrijgen van de interventie van een persoon van de kant van degenen die verantwoordelijk zijn, om een verklaring van zijn eigen positie en aan te vechten de beslissing behoort.

Dit recht kan door de betrokkene te allen tijde worden uitgeoefend door zich tot de verantwoordelijke persoon te richten.

(10) Klachtrecht bij een toezichthoudende autoriteit
Ze hebben ook, niettegenstaande enige andere wijze administratieve of het beroep, het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun woonplaats, hun plaats van werk of de locatie van de vermeende overtreding, indien de betrokkene van oordeel is dat de verwerking van die hen aangaan persoonlijke gegevens zijn in strijd met deze verordening.

(11) Recht op effectieve rechtsmiddelen
Ze hebben zonder afbreuk te doen aan alle beschikbare administratieve of buitengerechtelijke weg, met inbegrip van het recht om een beroep op een autoriteit op grond van artikel 77 DSGVO het recht op een effectief rechtsmiddel, indien zij van mening dat zij recht heeft op grond van deze verordening, de rechten die voortvloeien uit niet in overeenstemming met deze Verordening betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens.

Gegevensbescherming voor toepassingen en de aanvraagprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier dat op de website beschikbaar is. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, wordt het sollicitatiedossier twee maanden na de kennisgeving van het besluit tot afwijzing van de aanvraag automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ( "Google"). Google Analytics maakt gebruik van. "Cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door het cookie gegenereerde over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-adres worden afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met gebruik van de website en internet gerelateerde diensten aan de eigenaar van deze website.

(2) verzonden door uw browser als onderdeel van Google Analytics IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

(3) U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google door de browser plug-in beschikbaar onder de volgende link in downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen verwerkt ingekort, kan een persoonsgebondenheid worden uitgesloten. Wat betreft de gegevens over u behoort tot geen persoonlijke referentie, het is dan ook onmiddellijk uitgesloten en persoonlijke gegevens om onmiddellijk verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google om de EU en de VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ingediend. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f DSGVO.

(6) informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikers Voorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht inzake gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, evenals de privacy policy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website gebruikt Google Analytics ook verschillende apparaten analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd door een gebruikersnaam. U kunt in uw account onder "Mijn Account", "persoonlijke informatie" cross-apparaat analyse van uw verbruik te schakelen.

Integratie van weblettertypen

Momenteel worden geen lettertypebestanden van externe servers gebruikt.

Integratie van Google Maps

(1) Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Maps, een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google" genoemd). Hiermee kunnen we u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u eenvoudig de kaartfunctie gebruiken.

(2) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de overeenkomstige subpagina van onze website. Bovendien worden de gegevens vermeld onder § 3 van deze verklaring verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

(3) Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider is te vinden in het privacybeleid van de provider. U kunt hier ook meer informatie vinden over uw rechten en privacy-instellingen: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Integratie van video's van het platform YouTube

(1) Deze website maakt gebruik van de diensten van YouTube, een service van derden aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hiermee kunnen video's van het platform direct op onze pagina's worden weergegeven.

(2) Door de website te bezoeken, worden de gegevens bedoeld in § 3 van deze verklaring doorgegeven aan de dienstverlener. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount levert waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden bij YouTube voordat u de pagina's met Youtue-video's bezoekt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van reclame, marktonderzoek en / of websiteontwerp op maat. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) om passende advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over hun activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen de vorming van deze gebruikersprofielen en u moet Google hieraan houden.

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking door de serviceprovider is te vinden in het privacybeleid van de provider. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://www.google.com/settings/ads/. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Render-Time: 0.7911651134491